ชื่นตา วิชชาวุธ.

ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการป้องกันฟันผุในฟันกรามถาวรซี่แรก. The caries preventive effects of fluoride varnish in first permanent molars. - 2547 [2004]


บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

0125-1252


ฟันผุ--การป้องกันและควบคุม.
ฟลูออไรด์--การใช้รักษา.
ทันตกรรมป้องกัน.
ฟันผุ--การรักษา.

การป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์วาร์นิช การเคลือบหลุมร่องฟัน โรคฟันผุ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305