พิรุณไพร.

จีเอ็มโอ ภัยคุกคามของเกษตรอินทรีย์. - 2546-2547 [2003-2004]

0858-9461


เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.

เกษตรอินทรีย์ GMO

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305