สุรพล วิรุฬห์รักษ์

BIFA ถนนสายแฟชั่น. - 2548 [2005]

1685-7100.


ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น.
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.


ธุรกิจแฟชั่น--นโยบายของรัฐ--ไทย

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305