พิษณุ คนองชัยยศ.

เทคโนโลยีผสานแฟชั่น. - 2548 [2005]

1685-7100.


โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น


ธุรกิจแฟชั่น--นโยบายของรัฐ--ไทย
ธุรกิจแฟชั่น--เทคโนโลยี.

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305