รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

ปั้น 'เชียงใหม่..' สู่ แอนิเมชั่น แลนด์ / ภาพโดย วรจิตร หลักกำแพง. - 2548 [2005]

1513-8275.


ภาณุทัต เตชะเสน


บริษัท Chiangmai DigitalWork.


อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ--ไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ--นโยบายของรัฐ--ไทย
การสร้างภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก


เชียงใหม่

ICT city

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305