อรวรรณ บัณฑิตกุล.

Success Story ของผู้อยู่รอด. - 2547 [2004]

0857-5223


ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข, 2492- --ทรรศนะ.
ปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล--ทรรศนะ.
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์.


บ้านจัดสรร--การตลาด.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305