อรวรรณ บัณฑิตกุล.

"Challenger" The big game. - 2547 [2004]

บทความภาษาไทย.

0857-5223


บริษัทบางกอก แลนด์.


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305