พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

การจัดการฟาร์มสุกรที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม. - 2548 [2005]


สุกร--ไทย.

การเลี้ยงหมู

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305