พิรุณไพร.

ผักอินทรีย์ ทางเลือกสำหรับผู้บริโภค. - 2547 [2004]

จากการเสวนาสุขภาพไทย วันที่ 20 มีนาคม 2547.

0858-9461


พยงค์ ศรีทอง--ทัศนะเกี่ยวกับเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.
ดิสทัต โรจนาลักษณ์--ทัศนะเกี่ยวกับเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.

เกษตรอินทรีย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305