ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย

UNDER J POWER / ภาพโดย ศุภชัย เหล่ากุลรักษ์ - 2548 [2005]

1513-4733.


สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน--ญี่ปุ่น
การขนส่งมวลชน--ญี่ปุ่น


ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305