บทสัมภาษณ์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เรื่อง กฎหมายผู้สูงอายุ กับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ สัมภาษณ์โดยกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ.

วัลลภ ตังคณานุรักษ์.

บทสัมภาษณ์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เรื่อง กฎหมายผู้สูงอายุ กับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ สัมภาษณ์โดยกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ. - 2548 [2005]

1686-3720


วัลลภ ตังคณานุรักษ์, 2498-


ผู้สูงอายุ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305