พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์.

รูปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น. Susceptibility patterns and MICs of mycobacterium tuberculosis from sputum in AIDS and non AIDS patients in Khon Kaen Province. - 2547 [2004]


บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

0857-6653


วัณโรค--การป้องกันและควบคุม--ไทย--ขอนแก่น.
การติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียม.
การดื้อยา.
วัณโรค--การรักษาด้วยยา.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--ไทย--ขอนแก่น.
วัณโรคปอด.

การดื้อยา ผู้ป่วยเอดส์ เสมหะผู้ป่วย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305