เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ดูหมิ่น เสียดสี เหยียดหยาม "นายจ้าง". - 2548 [2005]

1685-6007


การเลิกจ้าง--แง่กฎหมาย--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305