พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โอกาสส่งออกคงไม่เป็นเพียงความฝัน. - 2548 [2005]


ข้าว--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305