รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

Hand Holding High Dynamic-SMEs ร่วมด้วยช่วยกันโต - 2548 [2005]

1513-8275.


การจัดการธุรกิจ--นวัตกรรม
ธุรกิจขนาดย่อม
การพัฒนาอุตสาหกรรม--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305