นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา.

เชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่งติดเชื้อและไม่มีประวัติได้รับยา : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. Existence of anti-retroviral drug resistant viruses among drug naive HIV-1 infected blood donors, Bangkok, Thailand. - 2547 [2004]


บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

0125-684X


การดื้อยา.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การรักษาด้วยยา.
สารต้านไวรัส--การใช้รักษา.
ผู้บริจาคเลือด--ไทย--กรุงเทพฯ.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--ไทย--กรุงเทพฯ.

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305