กอบโชค วุฒิโชติวณิชย์กิจ.

การประเมินโครงการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือด และเบาหวาน ในเขตสาธารณสุขที่ 9. The evaluation of cardiovascular disease and diabetes mellitus prevention and control programme in Public Health Region 9. - 2547 [2004]


บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

1685-6481


ความดันเลือดสูง--การป้องกันและควบคุม--ไทย.
เบาหวาน--การป้องกันและควบคุม--ไทย.
การให้การศึกษาผู้ป่วย--ไทย.

ความดันโลหิตสูง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305