รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

แฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก / ภาพโดย บัณฑิต โชติสุวรรณ - 2548 [2005]

1513-8275.


อรจิต สิงคาลวณิช--ทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์


แฟรนไชส์ (การขายปลีก)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305