นิตินัย ศิริสมรรถการ

ท่องเที่ยวล้านนากับการพัฒนามาตรฐาน - 2548 [2005]


การท่องเที่ยว--แง่เศรษฐกิจ--ไทย


ไทย (ภาคเหนือ)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลานนา (อาณาจักร)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305