ชวนะ ภวกานันท์

ภาพลักษณ์สำคัญไฉน - 2548 [2005]

0857-7838.


ชื่อตราผลิตภัณฑ์--การตลาด
ภาพลักษณ์ (ปรัชญา)

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305