ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี. Anti-tax avoidance measure. - 2548 [2005]

กรณีแสวงหาสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน (Treaty Shopping). ตอนที่ 2

0125-5991


การวางแผนภาษีอากร.

การเลี่ยงภาษีอากร อนุสัญญาภาษีซ้อน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305