ภูมิภาคอินโดจีน ลู่ทางลงทุนและโอกาสตลาด. - 2536 [1993]

0859-192x


การลงทุนของต่างประเทศ--อินโดจีน.


อินโดจีน--การค้า.
เวียดนาม--ภาวะเศรษฐกิจ.
เวียดนาม--การค้า.
ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ.
ลาว--การค้า.
กัมพูชา--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--การค้า--อินโดจีน.
อินโดจีน--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305