ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

ลานและสวนประวัติศาสตร์ เสียงกระซิบจากประวัติศาสตร์ สู่กัมปนาทแห่งอนาคต. - 2548 [2005]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305