รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

Exim Bank 'พี่เลี้ยงไม่เกี่ยงรุ่น' / ภาพโดย วรจิตร หลักคำแพง - 2548 [2005]

1513-8275.


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก


การส่งเสริมอุตสาหกรรม--นโยบายของรัฐ--ไทย
ธุรกิจขนาดย่อม--นโยบายของรัฐ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305