ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลบหลีกภาษีอากร (4 ตอน). - 2548 [2005]

0125-6580


ภาษีเงินได้.
การวางแผนภาษีอากร.
การหนีภาษี.

การหลีกเลี่ยงภาษี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305