ชุมพร เสนไสย.

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่เข้ามาขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว. - 2548 [2005]

0125-6580


บรรษัทข้ามชาติ--ภาษีอากร--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305