จุลชีพ ชินวรรโณ.

มังกรในศตวรรษที่ 21 การทะยานขึ้นของจีนและการลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศ. The Dragon in the 21st century the rise of China and Chinese foreign direct invesment. - 2547 [2004]

1686-2147


การลงทุนโดยตรงของจีน--ไทย.


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305