สันติ วิริยะรังสฤษฎ์

เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้ - 2548 [2005]

0125-7597.


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย (ภาคใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ--2548

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305