เมธี ศรีอนุสรณ์.

ฉก... ฉวย พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน. - 2548 [2005]

1685-7232


ความรุนแรง--ไทย (ภาคใต้)--2548


ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง.

พระราชกําหนด (พ.ร.ก) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305