ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปทางการเมืองและการปฏิรูปวัฒนธรรมและการศึกษา. - 2540 [1997]

0125-3670


การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
การพัฒนาการเมือง--ไทย.
การปฏิรูปการเมือง--ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

การปฏิรูปวัฒนธรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305