ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

ปัญหาและแนวทางฟื้นฟูทางด้านการเมือง. - 2541 [1998]

0125-3670


ประชาธิปไตย--ไทย.
การเมือง--ไทย.
การพัฒนาการเมือง--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--ภาวะสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305