ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.

การพัฒนาการทางประวัิติศาสตร์ของ "ท้องถิ่นนิยม" และ "ภูมิภาคนิยม" ในอีสาน ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475. - 2543 [2000]

0125-3670


ลาว--ประวัติศาสตร์.
ลาว--การเมืองและการปกครอง.
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ประวัติศาสตร์.
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ภูมิศาสตร์.
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305