นิภาพร รัชตพัฒนากุล.

อุษาคเนย์ศึกษาในแดนอาทิตย์อุทัย. - 2543 [2000]

0125-3670


Japan Society for Southeast Asian History.


สงครามเวียดนาม, ค.ศ. 1961-1975--ไทย.
วรรณกรรมมลายู.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--วิจัย--บรรณานุกรม.


ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.
เวียดนาม--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ปราสาท Lien Lau.
อินโดนีเซีย--การเมืองและการปกครอง.
อินโดนีเซีย--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ประวัติศาสตร์.

อุษาคเนย์ศึกษา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305