ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์.

การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme. - 2548 [2005]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-8575


โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค.


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การรักษาด้วยยา.
สารต้านไวรัส--การใช้รักษา.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การป้องกันและควบคุม.
ประกันสุขภาพแห่งชาติ--ไทย.
การติดเชื้อเอชไอวี--การรักษาด้วยยา.

โรคเอดส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305