สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

JTEP กับก้าวใหม่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น. - 2547-2548 [2004-2005]

0859-1156


การค้าเสรี--ญี่ปุ่น.


ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย.
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305