เสน่ห์ จุ้ยโต.

สู่การปฏิรูประบบราชการด้วยการฝึกอบรมเชิงระบบ : มิติและพาราไดม์ใหม่ - 2548 [2005]

1686-7319


การปฏิรูประบบราชการ.
ข้าราชการ--การฝึกอบรม.
การฝึกอบรม--หลักสูตร
การฝึกอบรมเชิงระบบ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305