ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

งานเสวนาพิพิธภัณฑ์การเมืองไทย และมหาวิทยาธรรมศาสตร์. - 2548-2549 [2005-2006]

เป็นหัวข้อเสวนาที่จัดโดยหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 14 ก.ค. 2547 ว่าด้วยความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และหอประวัติของ มธ. และความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเมืองไทย.

1906-1692


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


พิพิธภัณฑ์การเมืองไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305