คำยวง วราสิทธิชัย, ม.ล.

สมเด็จพระสุริโยทัย : ตำนานรูปลักษณ์ใหม่. The story of Queen Suriyothai : a legendary heroine. - 2546 [2003]

มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

1513-9131


สุริโยทัย, สมเด็จพระ.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305