สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.

ไฟใต้คุโชน : สู่ข้อสรุป"ปกครองตนเอง". - 2548 [2005]

15135705


คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ


ความรุนแรง--ไทย (ภาคใต้)--2548


ติมอร์ตะวันออก.
ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง--2548.

ไฟใต้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305