ศุภการ สิริไพศาล.

สหรัฐอเมริการในอิรักและสงครามการก่อการร้าย : บทวิเคราะห์ในมิติเชิงประวัติศาสตร์. - 2547 [2004]

1513-9123


การก่อการร้าย.


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก.
อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--ประวัติศาสตร์--ค.ศ. 1941-2004.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305