เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

จริงหรือ "บัญชี" 2 เล่ม. - 2548 [2005]

1685-6007


คำพิพากษาศาล--ไทย.
การบัญชี.
ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--คดี.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305