ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

การขับถ่ายของชาววัง. - 2548 [2005]

0125-3654


ส้วม.
ห้องส้วม.
ห้องอาบน้ำ.
เครื่องสุขภัณฑ์.


ไทย--ราชสำนักและข้าราชสำนัก.

ชาววัง การลงพระบังคน ซุ้มพระบังคน เครื่องชำระ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305