โกศล ดีศีลธรรม

บทบาทปัจจัยความน่าเชื่อถือในงานบำรุงรักษา. - 2548 [2005]

การประเมินความน่าเชื่อถือ การวางแผนวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และปัจจัยความน่าเชื่อถือกับการออกแบบ.

0859-385X


เครื่องจักร--ความเชื่อถือได้.
ความเชื่อถือได้.
การบำรุงรักษาโรงงาน.
การบำรุงรักษา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305