เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล.

การบริบาลเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์. Pharmaceutical care in HIV-infected persons and AIDS patients in Uttaradit Hospital. - 2547 [2004]


บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

0859-8339


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การรักษาด้วยยา.
การติดเชื้อเอชไอวี--การรักษาด้วยยา.
สารต้านไวรัส--การใช้รักษา.
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล--ไทย--อุตรดิตถ์.

โรคเอดส์ ยาต้านไวรัสเอดส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305