นิตยา แก้วร่วมวงศ์.

ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก จังหวัดลำปาง. Compliance with antiretrovirus prophylaxis for perinatal transmission among HIV-infected pregnant women in Lampang Province. - 2543 [2000]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-8575


สารต้านไวรัส.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การรักษาด้วยยา.
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การป้องกันและควบคุม--ไทย--ลำปาง.
การติดเชื้อเอชไอวี--การรักษาด้วยยา.
การติดเชื้อเอชไอวี--การป้องกันและควบคุม--ไทย--ลำปาง.
สตรีมีครรภ์--ไทย--ลำปาง.

หญิงตั้งครรภ์ โรคเอดส์ ยาชิโดวูดีน ยาเอแซดที

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305