เอนก นาวิกมูล.

แม่บัวผันจากไป. - 2548 [2005]

15135705


บัวผัน จันทร์ศรี, 2463-2548.
ขวัญจิต ศรีประจันต์.


ศิลปิน--ชีวประวัติ.--ไทย
เพลงพื้นเมืองไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305