นักแสดงสาธารณะของจ๋า-ญาสุมินทร์ กรณีศึกษาที่น่าติดตาม. - 2548 [2005]

0125-6580


ญาสุมินทร์ สีดาตระกูล.


ภาษีเงินได้.
นักแสดง--ภาษีอากร--ไทย.
พิธีกร--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305