ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ - 2536 [1993]

0125-4006


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305