ไกรฤกษ์ นานา.

หลักฐานใหม่ แฉกลลวงอังกฤษ "สัญญาลับ" ระหว่างกษัตริย์ ทางออกที่ไม่มีทางเลือก. - 2548 [2005]

0125-3654


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305