สุนทร ตันมันทอง.

Food aid ในการเจรจารอบโดฮา. - 2548 [2005]


การค้าระหว่างประเทศ.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
สินค้าเกษตร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305